Σάββατο, 6 Μαΐου 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μοσχάτου-Ταύρου καταδίκασε ομόφωνα την φασιστική επίθεση στη «Μεσοποταμία»

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μοσχάτου -Ταύρου, την Τετάρτη 3 Μαΐου 2017, εγκρίθηκε ομόφωνα ψήφισμα που καταδικάζει τη φασιστική επίθεση που δέχθηκε ο χώρος της «Μεσοποταμίας» τα ξημερώματα της Μεγάλης Πέμπτης.
Αναλυτικά το κείμενο της πρότασης ψηφίσματος και η απόφαση:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Απόσπασμα από το 15ο Πρακτικό Αριθμός Απόφασης: 120
Συνεδρίαση: 3 Μαΐου 2017

------------
Σύνθεση: Μέλη 33
Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου σήμερα 3 Μαϊου 2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ.9047 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα σε όλα τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και στον κο ∆ήµαρχο στις 28 Απριλίου 2017. Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ. Ανδρέας Γ. Ευθυµίου. Πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραµµατέας
∆ηµήτρης Πάλλης.


ΜΕΛΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ


1.   ΣΟΥΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1.ΣΙΩΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
2.   ΛΟΥΚΑΚΗ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
2.ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
3.   ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3.ΒΕΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ
4.   ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
4.∆ΕΙΞΙΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
5.   ∆ΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5.ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
6.    ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
6.ΚΑΤΣΙΦΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
7.   ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7.ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8.   ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
8.ΚΥΡΙΑΖΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
9.   ΚΟΛΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
9.ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
10. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
10.ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
11. ΓΑΒΑΛΑ-ΠΙΠΕΡΙ∆Η ΖΑΜΠΙΑ
11.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
12. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

13. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

14. ΚΕΛΕΣΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ

15. ΚΡΕΜΜΥ∆ΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ

16. ΚΑΡΥ∆Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ

17. ΖΩΤΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

18. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

19. ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

20. ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ

21. ΤΟΥΦΕΞΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

22. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ


Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία µε τα πιο πάνω παρόντα είκοσι δύο (22) µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

*   Μετά την ψηφοφορία των εκτός ηµερησίας θεµάτων προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Σιώκας Απόστολος, Κοτζαµπασάκης Ευάγγελος και Μελίστας Αθανάσιος.

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μοσχάτου κ. Αγγελική Ντατσιού και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ταύρου κος Καπλάνης Παναγιώτης.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος πριν την έναρξη συζήτησης των θεµάτων που είναι γραµµένα στην ηµερήσια διάταξη, αναφέρει στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ότι υπάρχουν θέµατα που πρέπει να συζητηθούν ως κατεπείγοντα εκτός ηµερήσιας διάταξης και έχουν τίτλο:

1.   Έκδοση ψηφίσµατος για την επίθεση που δέχθηκε ο χώρος της «Μεσοποταµίας».


 Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος λέει ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατ’ άρθρο 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, έχει δικαίωµα να αποφασίσει µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του, ότι θέµατα που δεν είναι γραµµένα στην ηµερήσια διάταξη είναι κατεπείγοντα και να συζητηθούν και να πάρουν απόφαση γι’ αυτά τα θέµατα µε την ίδια πλειοψηφία. Συνεπώς για να κριθούν ως κατεπείγοντα τα θέµατα πρέπει να ψηφίσουν υπέρ 17 µέλη, καθόσον το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι 33 µελές. Καταλήγοντας ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να αποφασίσουν, για το κατεπείγον του θέµατος προκειµένου, εφόσον ψηφιστεί να συζητηθεί εκτός ηµερήσιας   διάταξης.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο , αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ότι τα προβλεπόµενα θέµατα:

 1.   Έκδοση ψηφίσµατος για την επίθεση που δέχθηκε ο χώρος της «Μεσοποταµίας».

 είναι κατεπείγοντα και θα συζητηθούν στην παρούσα συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.


ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΤΟΣ: Έκδοση ψηφίσµατος για την επίθεση που δέχθηκε ο χώρος της «Μεσοποταµίας».


Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέµα υποβάλλει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Μοσχάτου Ταύρου το µε αριθµ. πρωτ. 9309/2-5-2017 έγγραφο της κίνησης πολιτών «Μεσοποταµία»,  το οποίο έχει ως εξής:
Ακολουθούν τοποθετήσεις ∆ηµοτικών Συµβούλων οι οποίες αναγράφονται στα επίσηµα πρακτικά. Τέλος ο Πρόεδρος  καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψη του, τις ισχύουσες διατάξεις, τα υποβληθέντα στοιχεία και την προαναφερόµενη εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έκδοση ψηφίσµατος το οποίο έχει ως εξής:

« Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μοσχάτου-Ταύρου σε συνεδρίασή του που πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη , 3 Μαϊου 2017, καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση που δέχθηκε για δεύτερη φορά ο χώρος της «Μεσοποταµίας» καθώς και κάθε δράση ρατσιστικού
µίσους, βίας και µισαλλοδοξίας. Στο ∆ήµο µας δεν υπάρχει χώρος για το φασισµό» .

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ


ΣΟΥΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο Μοσχάτο 4/5/2017
Η Πρ/νη Τµήµατος Υ.Σ.Ο ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου