Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2012

Ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού συμβουλίου Μοσχάτου – Ταύρου για την παραλία.


Από το my-mosxato


Ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού συμβουλίου Μοσχάτου – Ταύρου για την παραλία.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο Μοσχάτου Ταύρου, που έγινε χθες Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012, συζητήθηκε ως κατεπείγον εκτός ημερήσιας διάταξης, θέμα σχετικά με την αλλαγή όρων δόμησης στην παραλία του Μοσχάτου.


«Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της τροποποίησης των όρων δόµησης στην παραλιακή ζώνη του Μοσχάτου».

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψη του τις ισχύουσες διατάξεις, τα υποβληθέντα στοιχεία και την προαναφερόµενη εισήγηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την έκδοση του κάτωθι ψηφίσµατος:
Σχετικά µε τις σχεδιαζόµενες αλλαγές στο Π∆ για την ανάπλαση του Φαληρικού Μετώπου που τίθενται αιφνιδιαστικά και χωρίς κανένα διάλογο σε νοµοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ, σας δηλώνουµε κατηγορηµατικά ότι οι αλλαγές που προτείνονται µας βρίσκουν ριζικά αντίθετους και εµµένουµε στην διατήρηση των υπαρχόντων συντελεστών ∆όµησης και χρήσεων γης, όπως αυτές έχουν καθορισθεί και εγκριθεί µε τον προηγούµενο Νόµο και από τις µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Οι παραπάνω ενέργειες έρχονται να καταρρακώσουν κάθε έννοια ∆ηµοκρατίας και διαλόγου, αφού γίνονται ερήµην της τοπικής κοινωνίας και της αυτοδιοίκησης, δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις για εγκαταστάσεις περιβαλλοντικά ασύµβατες, ενώ ταυτόχρονα αθετείται κάθε προηγούµενη δέσµευση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου σας.
Οι αλλαγές αυτές µας βρίσκουν ριζικά αντίθετους και σας καλούµε να τις αποσύρετε άµεσα, διαφορετικά θα αντιδράσουµε έντονα και µε κάθε τρόπο.

Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξουν δυναµικές, νοµικές και άλλες αντιδράσεις.

Καλούµε τους Βουλευτές όλων των κοµµάτων και ειδικά αυτούς της Β’ Αθήνας να αντιδράσουν και να στηρίξουν τις θέσεις του ∆ήµου µας.


Β) Επαφή µε τους αρµόδιους Υπουργούς και Υφυπουργούς και
Γ) Ενηµέρωση των Βουλευτών Β΄Αθήνας και Α΄Πειραιά.

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΕΡΕΚΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου